Phiên Bản : Season 6 Part 9 Unique
Exp : 150%
Drop : 30%
Anti Hack : VietGuard Plus
NwebMu 2013 : NwebMu
GameServer : TiTanTech
Exp : 150%
Drop : 30%
Phiên Bản : Season 6 Part 9 Unique
Cam kết lâu dài và ổn định
STT Tên nhân vật Reset
1 Carlifornia 612
2 Suminer 789
3 MrBon 789
4 Luna 436
5 kilan 643
6 YenHui 241
7 MrBon 789
8 Quaho 659
9 DiaDang 853
10 Moin 787